Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Вовкiв Т.Б.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00157842
4. Місцезнаходження
Івано-Франківська , Долинський, 77503, м. Долина, Промислова, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
+3803477 25310 +3803477 25311
6. Електронна поштова адреса
trgaz@ustg.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень.Цiннi папери України 78   27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ustg.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
34. Примітки
н.б.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 361784
3. Дата проведення державної реєстрації
25.07.2011
4. Територія (область)
Івано-Франківська
5. Статутний капітал (грн)
82680992
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
100
8. Середня кількість працівників (осіб)
143
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв
- -
10. Органи управління підприємства
Правлiння товариства, наглядова рада, ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Iвано-Франкiвське обласне управлiння Ощадбанку
2) МФО банку
336503
3) поточний рахунок
26004300952312
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Iвано-Франкiвське обласне управлiння Ощадбанку
5) МФО банку
336503
6) поточний рахунок
26004300952312

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом АВ №548958 02.02.2012 Мiнiстерство iнфраструктури України Необмежена
Опис н.б.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Державного комiтету нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi України. 20077720 01001Україна м.Київ Б.Хмельницького, 6 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вовкiв Тарас Богданович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Укрспецтрансгаз", голва правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2013 5
9) Опис
д/н
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Перший заступник голови правлiння, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федорович Богдан Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1955
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Укрспецтрансгаз", начальник виробничо-технiчного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2013 5
9) Опис
д/н
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заступник голови правлiння- головний iнженер, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лешко Петро Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiрма "Укртрансгаз", начальник експлуатацiйної дiльницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2013 5
9) Опис
д/н
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бучко Василь Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Долинське управлiння бурових робiт, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2013 5
9) Опис
д/н
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння, начальник служби економiчної безпеки
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Строгуш Iгор Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Укрспецтрансгаз", Начальник вiддiлу економiчної безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.11.2013 5
9) Опис
д/н
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайленко Антон Олегович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.10.2017 3
9) Опис
д/н
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онопко Ельвiра Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.10.2017 3
9) Опис
д/н
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корчага Нiна Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2017 3
9) Опис
д/н
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пушкар Iгор Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2011 3
9) Опис
д/н
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 20077720 01001 Україна Київська м.Київ м.Київ Б. Хмельницького 6 330723968 100.00000000000 100 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 330723968 100.00000000000 100 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.01.2017
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про обрання аудитора Товариства, та визначення умов договору, встановлення розмiру оплати його послуг.
З питань порядку денного:
1. Обрати аудитором фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк ТзОВ "Аудиторська фiрма "Промислова Аудиторська спiлка".
2. Затвердити умови договору про проведення аудиту з аудитором Товариства.
3. Встановити розмiр оплати послуг аудитора Товариства у розмiрi 86000 грн.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 02.02.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження (схвалення) Положення про єдину iнформацiйну систему корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити (схвалити) Положення про єдину iнформацiйну систему корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як обов’язкового для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.02.2017
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про затвердження (схвалення) Тимчасового положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць, як обов’язкового для виконання Товариством
За результатами розгляду:
Затвердити (схвалити) Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць, як обов’язкового для виконання Товариством.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис 1. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння 2016 року.
2. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
4. Затвердження розподiл прибутку Товариства за 2016 рiк, строку та порядку виплати дивiдендiв.
За результатами розгляду:
1. Затвердити Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк .Визнати роботу Правлiння Товариства за 2016 рiк задовiльною.
2. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк задовiльною.
3. Затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.
4. Затвердити такий розподiл чистого прибутку Товариства за 2016 рiк у сумi 284756,16 грн. :
- 30% чистого прибутку, що становить 85426, 85 грн. спрямувати на виплату дивiдендiв;
- 70% чистого прибутку, що становить 199329,31 грн. спрямувати на рекострукцiю та розвиток Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, рiшення про виплату яких прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 №63, порядку та строку їх виплати.
За результатами розгляду:
1. Скасувати абзац 4. пункту 4.1 рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 №63.
2. Датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, рiшення про випоату яких прийнято Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд14.04.2017 №63, визнати 12.05.2017.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження (схвалення) змiн до порядку закупiвлi товарiв, робiт та послуг у Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" та господарських товариствах, акцiонером яких воно є, як обов'язкових для Товариства.
За результатами розгляду затвердити:
Затвердити (схвалити) змiни до порядку закупiвлi товарiв, робiт та послуг у Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" та господарських товариствах, акцiонером яких воно є, як обов'язкових для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження заходiв щодо управлiння непрофiльними активами пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" на 2017 рiк.
З питання порядку денного загальнi збори акцiонерiв Товариства вирiшили:
1. Затвердити заходи щодо управлiння непрофiльними активами пiдприємств Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" на 2017 рiк.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про строк виплати дивiдендiв Товариством.
За результатами розгляду:
Продовжити строк виплати дивiдендiв встановлений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 21.04.2017 №64 та рiшення про виплату яких прийнято загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.04.2017 №63 до 31.05.2017.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.05.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження порядку подання промiжної звiтностi за 2017 рiк для складання консолiдованої звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
За результатами розгляду:
Затвердити порядок подання промiжної звiтностi за 2017 рiк для складання консолiдованої звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.05.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про розроблення Регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв Товариства пiд час здiйснення процедури закупiвлi товарiв, робiт та послуг.
За результатами розгляду:
Забезпечити розробку та затвердження Регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв Товариства пiд час здiйснення процедури закупiвлi товарiв, робiт та послуг.
Привести внутрiшнi документи Товариства у вiдповiднiсть до даного Регламенту.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.05.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про забезпечення iнформацiї взаємодiї Товариства з Компанiєю.
За результатами розгляду:
Головi правлiння Товариства заюезпечити узгодження Товариством з Компанiєю планiв роботи та iнформацiйних матерiалiв.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.05.2017
Кворум зборів** 100
Опис 1. Про припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.
2. Про встановлення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
3. Про обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
4. Про встановлення строку повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
5. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
За результатами розгляду:
1. Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Горяженка Ю.О., Тахтая А.В. та Купчак О.I.
2. Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї - 4 особи.
3. Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Тахтая А.В., членами Ревiзiйної комiсiї : Корчагу Н.В., Шишкова О.В., Пушкаря I.I.
4. Встановити строк повноважень Голови та членiв Ревiзiйної Комiсiї 3 роки з наступного дня за днем прийняття цього рiшення.
5.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.06.2017
Кворум зборів** 100
Опис Проол переведення Товариства на банкiвське обслуголування до державних банкiвкiвських установ i високонадiйних недержавних банкiв.
За результатами розгляду:
Здiйснення комплексного банкiвського обслуговування Товариства виключно у державних банкiвських установах.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 19.06.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження (схвалення) внутрiшнiх документiв з питань внутрiшнього контролю та з питань управлiння iнвестицiями Групи Нафтогаз, як обов'язкових для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити внутрiшнi документи з питань внутрiшнього контролю та з питань управлiння iнвестицiями Групи Нафтогаз, як обов'язковi для Товариства:
- Полiтика про систему внутрiшнього контролю;
- Положення про службу комплаєнсу;
- Програма запобiганню порушенню вимог законодавства;
- Положення про службу управлiння ризиками;
- Програма з управлiння ризиками;
- Положення про службу фiнансового контролю;
- Iнвестицiйна полiтика.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.07.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження змiн до порядку здiйснення монiторингу закупiвель, як обов'язкових для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити змiни до порядку здiйснення монiторингу закупiвель, як обов'язкових для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.07.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження порядку органiзацiї та проведення вiдчуження непрофiльних активiв, як обов'язкових для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити порядок органiзацiї та проведення вiдчуження непрофiльних активiв, як обов'язкових для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.07.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про внесеннязмiн до рiшення загальних зборiв Товариства вiд 13.06.2017 №72
За результатами розгляду:
Внести змiни до рiшення загальних зборiв Товариства вiд 13.06.2017 №72, а саме:
- Пункт 1.1 доповнити абзацом:
"Державна банкiвська установа - банк, в якому держава прямо чи опосередковано володiє часткою понад 75 % статутного капiталу банку"

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.07.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження порядку формування бiзнес-плану та iнвестицiйного плану Групи Нафтогаз на 10 рокiв, а також фiнансового плану пiдприємств Групи Нафтогаз на 2018 рiк як обов'язкового для товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити порядок формування бiзнес-плану та iнвестицiйного плану Групи Нафтогаз на 10 рокiв, а також фiнансового плану пiдприємств Групи Нафтогаз на 2018 рiк як обов'язкового для товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 09.08.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження нової редакцiї Тимчасового положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць.
За результатами розгляду:
Затвердити Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та контролю за виконанням основних показникiв фiнансових планiв i планiв руху грошових коштiв на мiсяць.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 16.08.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження змiн до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, як обов'язкового для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити змiни до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, як обов'язкового для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.08.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження Положення про вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Порядку представлення працiвникiв та iнших осiб, якi активно сприяють розвитку нафтової та газової галузi України, до державних, урядових нагород, вiдомчих заохочувальних вiдзнак органiв державної влади, вiдзнак профспiлкових органiзацiй та вiдомчих заохочувальних вiдзнак Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".
За результатами розгляду:
Затвердити Положення про вiдомчi заохочувальнi вiдзнаки Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та Порядку представлення працiвникiв та iнших осiб, якi активно сприяють розвитку нафтової та газової галузi України, до державних, урядових нагород, вiдомчих заохочувальних вiдзнак органiв державної влади, вiдзнак профспiлкових органiзацiй та вiдомчих заохочувальних вiдзнак Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України".

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.08.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про впровадження полiтик Товариства, цiлей i завдань у сферах якостi, енергетичного менеджменту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi та охорони довкiлля.
За результатами розгляду:
Розробити полiтику Товариства у у сферах якостi, енергетичного менеджменту, соцiальної вiдповiдальностi, гiгiєни та безпеки працi та охорони довкiлля.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.08.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження Положення про порядок надання документiв та iнформацiї наглядовiй радi та членам наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiв "Нафтогаз України"", як обов;язкова для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити Положення про порядок надання документiв та iнформацiї наглядовiй радi та членам наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiв "Нафтогаз України"", як обов;язкова для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.09.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження Порядку внесення змiн та доповнень до облiкової полiтики ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", як обов'язкового для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити Порядок внесення змiн та доповнень до облiкової полiтики ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", як обов'язкового для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 14.09.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження Порядку внесення змiн та доповнень до облiкової полiтики ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", як обов'язкового для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити Порядок внесення змiн та доповнень до облiкової полiтики ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", як обов'язкового для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.09.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про виплату головi правлiння Товариства винагороду за пiдсумками роботи за 2016 рiк.
За результатами розгляду:
Виплатити головi правлiння Товариства винагороду за пiдсумками роботи за 2016 рiк у розмiрi визначеному вiдповiдно до умов колективного договору Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.09.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
За результатами розгляду:
Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 09.10.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
За результатами розгляду:
Ревiзiйнiй комiсiї Товариства з 16.10.2017 по 30.12.2017 провести спецiальу перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.10.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про дострокове припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства та встановлення строку їх повноважень.
За результатами розгляду:
1. Достроково припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства Тахтая А.В. та Шишкова О.В.
2. Обрати головою ревiзiйної комiсiї Товариства Михайленка А.О. та членом ревiiйної комiсiї Товариства Онопко Е.А.
3. Встановити строк повноважень голови та члена ревiзiйної комiсiї Товариства 3 роки з наступного дня за днем прийняття цього рiшення.
4. Затвердити цивiльно-правовi договори з головою та членами ревiзiйної комiсiї.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.10.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження iнвестицiйної полiтики Групи Нафтогаз як обов'язкової для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити iнвестицiйну полiтику Групи Нафтогаз як обов'язкової для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.12.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження змiн до Положення про конфлiктнi комiсiї Нацiональної акцiонерної компанiї Нафтогаз України, як обов'язкових для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити змiни до Положення про конфлiктнi комiсiї Нацiональної акцiонерної компанiї Нафтогаз України, як обов'язкових для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.12.2017
Кворум зборів** 100
Опис Про затвердження порядку подання речної звiтностi за 2017 рiк для складання консолiдованої звiтностi ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", як обов'язкового для Товариства.
За результатами розгляду:
Затвердити порядк подання речної звiтностi за 2017 рiк для складання консолiдованої звiтностi ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", як обов'язкового для Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 1230987.41 0.000 1230987.41 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.00 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0.0 0.000 85427.0 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 30.05.2017/85427грн
Опис д/н

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Подiльський м. Київ вул. Нижнiй вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1340
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Аудиторська фiрма "Промислова Аудиторська Спiлка"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33100397
Місцезнаходження 04073 Україна м. Київ м. Київ м. Київ проспект Московський, 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3464
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.01.2016
Міжміський код та телефон (044) 5010313
Факс (044) 5010313
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис н/д

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.09.1998 174/09/1/98 Iвано-Франкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000047716 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 0.250 10723968 2680992.000 3.24
Опис д/н
 
09.02.2012 26/1/12 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000047716 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 320000000 80000000 96.76
Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв не було, мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу.
 

XI. Опис бізнесу

14.01.1964 року згiдно наказу № 18-к ВО "Союзгазу" був створений Долинський товарно-транспортний пункт по транспортуванню зрiдженого газу iз газопереробного заводу.
В травнi 1970 року наказом Мiнгазпрому СРСР Долинський товарно-транспортний пункт був реорганiзований в Долинську контору зрiдженого газу.
Протягом 1967-1987 рокiв при нафтогазо-переробних заводах були створенi Прилуцька, Кременчуцька, Лисичанська та Калуська експлуатацiйнi дiльницi нашого пiдприємства, якi забезпечили якiсне та безпечне надання послуг з перевезення скраплених газiв до споживачiв. Окрiм цього, пiдприємство реалiзовувало скраплений газ, вироблений Надвiрнянським, Дрогобицьким та Мозирським НПЗ, транспортувало пропiлен i бутадiєновi фракцiї з Угорщини до колишнього СРСР для пiдприємств хiмiчної промисловостi.
23 жовтня 1991 року за наказом Фонду Держмайна України №Ф24 було створено фiрму iз закупiвлi, транспортування i реалiзацiї скрапленого газу "Укртрансгаз".
В 1998 роцi на виконання указу Президента та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України було створено Державне акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз". Збiльшуючи щорiчно обсяги перевезень, пiдприємство в 2001 роцi розпочало реконструкцiю власної ремонтно-випробувальної бази, переоснащення технологiчної котельнi, закупку нових вагонiв-цистерн для оновлення парку.
 
До складу товариства входять:
-Долинська експлуатацiйна дiльниця - м.Долина IваноФранкiвської обл.
-Лисичанська експлуатацiйна дiльниця - м.Лисичанськ Луганської обл.
-Кременчуцька експлуатацiйна дiльниця - м.Кременчук Полтавської обл.
-Калушська експлуатацiйна дiльниця - м.Калуш Iвано-Франкiвської обл.
-Прилуцька експлуатацiйна дiльниця - м. Прилуки Чернiгiвської обл.
-Юлiївська експлуатацiйна дiльниця - смт.Старий Мерчик Валкiвського району Харкiвської обл.
-Селещинська експлуатацiйна дiльниця - смт. Селещино Машiвського району Полтавської обл.
-Ремонтно-експлуатацiйна служба - м. Долина Iвано-Франкiвської обл.
-Ремонтно-експлуатацiйна дiльниця - м. Долина Iвано-Франкiвської обл.
 
150
 
-
 
-
 
д/н
 
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв , що складенi за 2016 рiк вiдповiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв України, щодо складання та порядку заповнення рiчного звiту пiдприємства з дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацiв з трансформацiї звiтностi акцiонерних товариств та пiдприємств емiтентiв у фiнансову звiтнiсть за СМБО.
 
Основними напрямками дiяльностi товариства є:
1. Надання послуг з перевезення скраплених вуглеводневих газiв залiзничним транспортом.
2. Ремонт та технiчне обслуговування спецiальних залiзничних газових вагонiв-цистерн.
Основнi ринки збуту - територiя України.
 
Основними напрямками iнвестицiйної дiяльностi товариста є оновлення власного парку вагонiв-цистерн, реконструкцiя власної ремонтно-випробувальної бази.
 
-
 
Головну частину основних засобiв товариства складають залiзничнi газовi вагони-цистерни. Цистерни приписанi до станцiї Долина Львiвської залiзницi.
 
Головною проблемою є експансiя зi сторони iноземних перевiзникiв, тарифна полiтика Мiнтрансу та Укрзалiзницi.
 
Порушень чинного законодавства не було.
 
Збiльшення обсягiв перевезень.
 
д/н
 
д/н
 
д/н
 
д/н
 
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 176318 173685 0.000 0.000 176318 173685
будівлі та споруди 11566 11856 0.000 0.000 11566 11856
машини та обладнання 2480 3624 0.000 0.000 2480 3624
транспортні засоби 162076 157616 0.000 0.000 162076 157616
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 196 589 0.000 0.000 196 589
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 176318 173685 0.000 0.000 176318 173685
Опис д/н

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 190585 226904
Статутний капітал (тис. грн.) 82681 82681
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0.000 0.000
Опис д/н
Висновок д/н

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 0.000 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 0.000 X X
Опис: н.б.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Перевезення зрiдженого газу 133,4 108445 100 133,4 108445 100

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Послуги залiзничного транспорту 41
2 Оплата працi 20

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова Аудиторська Спiлка"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33100397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, проспект Московський, 23
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3464 22.01.2018
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 101 А 004647 18.05.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту №20/1
22.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 22.01.2018
07.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 07.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 96600.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова Аудиторська Спiлка"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33100397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04655 м. Київ, проспект Московський, 23
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3464 22.01.2018
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 101 А 004647
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту 20/1
22.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 22.01.2018
07.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 07.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 96600
Текст аудиторського висновку (звіту)
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Концептуальна основа
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Основа подання iнформацiї
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк в українських гривнях ("грн." або "гривня") вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (надалi - ПСБО) та iншого чинного українського законодавства з бухгалтерського облiку. Українськi принципи бухгалтерського облiку вiдрiзняються вiд загальноприйнятих МСБО. Отже, ця фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв Пiдприємства, мiстить коригування, якi необхiдно було внести у фiнансову звiтнiсть для того, щоб вона вiдповiдала МСБО.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСБО керiвництву Пiдприємства необхiдно робити оцiнки та припущення, якi мають вплив на зазначенi суми активiв та зобов'язань, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi та опублiкованi суми прибутку та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Основнi бухгалтерськi судження та оцiнки
Судження
При застосуваннi облiкової полiтики Товариства було застосовано певнi судження (додатково до суджень, пов’язаних зi здiйсненням оцiнок), якi можуть мати значний вплив на данi фiнансової звiтностi. Такi судження, серед iншого, включають прийнятнiсть застосування принципу безперервностi дiяльностi при складаннi фiнансової звiтностi.
Оцiнка невизначеностi
Основнi припущення щодо майбутнього та iншi джерела невизначеностi, притаманнi застосуванню оцiнок при складаннi фiнансової звiтностi, якi мають значну ймовiрнiсть вагомого впливу на суми активiв та зобов’язань протягом наступного звiтного року.
Резерв сумнiвностi боргiв
Товариство регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат для визначення втрати вартостi даних активiв. Товариство використовує судження, якi ґрунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi активу в ситуацiї, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об’єктивних ознаках втрати вартостi активу.
Валюта представлення звiтностi
Фiнансова звiтнiсть складається в тисячах українських гривень, всi значення округленi до одиницi. Функцiональною валютою Товариства є українська гривня. Стан економiки країни не перебуває у гiперiнфляцiї. Курсовi рiзницi при переведеннi статей звiтностi, пiдготовленої за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку у статтi звiтностi, пiдготовленої за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не виникають.
Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2017 року в складi основних засобiв облiковувались об’єкти, якi експлуатувались Товариством i тi, якi придбанi та готовi до використання, але не експлуатуються. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р. №92, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.00р. за №288/4509 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об’єктiв основних засобiв, а також їх амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби», МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» та iнших МСБО (МСФЗ).
Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство проводило операцiї з* придбання, ремонту та списання основних засобiв. Зазначенi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображались згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби» та вiдповiдали МСБО 17 «Основнi засоби».
Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.17р., складала 195’165тис.грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї на протязi перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався. Данi про суму зносу основних засобiв, наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку.
Станом на 31.12.17р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв складав 21’480 тис.грн., залишкова вартiсть - 173’685 тис. грн.
Нематерiальнi активи
Товариство визнає об’єктами нематерiальний актив немонетарнiй активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi.
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн:
а) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб’єкта господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов’язанням, незалежно вiд того, чи має Товариство намiр зробити це, або
б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Активи визнаються нематерiальними лише тодi, коли
а) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до Товариства; та
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:
- цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок;
- будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за призначенням.
Товариство облiковує нематерiальнi активи iз застосуванням моделi собiвартостi. Всi активи мають iндивiдуально визначений строк корисної експлуатацiї.
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №750/4043 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об’єктiв нематерiальних активiв, а також їх амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (далi МСБО, IAS) 38 «Нематерiальнi активи», МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» та iнших МСБО (МСФЗ).
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.17р. складала 292 тис.грн.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.17р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв складала 183 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.17р. складала 109 тис.грн.
Запаси
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №751/4044 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух запасiв вiдображалась вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси».
Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно-матерiальних цiнностей.
Сировина, основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi ГГридбання. Витрати на придбання включали:
цiну закупiвлi (суми, сплаченi постачальникам згiдно з договорами);
витрати на транспортування;
iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв.
При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснювалась за методом ФIФО. Методи оцiнки при вибуттi запасiв були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.
Станом на 31.12.17р. вартiсть виробничих запасiв Товариства складала 11’936 тис.грн.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався в 2017 роцi у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. за №237 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух дебiторської заборгованостi вiдображалась вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» та iншими МСБО (МСФЗ).
У перiодi, що перевiрявся, розрахунок резерву сумнiвних боргiв здiйснювався iз застосуванням коефiцiєнта сумнiвностi шляхом визначення середньої питомої ваги списаної протягом перiоду дебiторської заборгованостi у сумi дебiторської заборгованостi на початок вiдповiдного перiоду за попереднi 3 рокiв.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалася до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги На 31.12.16р., тис.грн. На 31.12.17р., тис.грн.
чиста реалiзацiйна вартiсть 3 501 6 570
первiсна вартiсть 3 551 7 067
резерв сумнiвних боргiв (50) (497)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.17р. (у порiвняннi з даними станом на 31.12.16р.) складала:
Вид дебiторської заборгованостi На 31.12.16р., тис.грн. На 31.12.17р., тис.грн.
за виданими авансами 1 405 2 070
з бюджетом 3 413 1 126
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 34 955 106
Разом: 39 773 3 302
Аванси, наданi постачальникам, вiдображаються за собiвартiстю.
3.5 Витрати майбутнiх перiодiв
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31,12.17р. Товариством не облiковувалися.
3.6 Грошовi кошти та короткостроковi депозити
Грошовi кошти, представленi в звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на банкiвських рахунках i в касi Товариства.
Безготiвковi розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснювались через уповноваженi банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача коштiв.
У перiодi, що перевiрявся, облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї 13.01.05р. за №40/10320 (iз змiнами та доповненнями). Прибутковi i видатковi касовi ордери оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до зазначеного Положення. Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi станом на 31.12.17р. складав 2’785 тис.грн., в iноземнiй валютi - 2 204 тис.грн.
3.7 Iншi оборотнi активи
Iншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк вiдшкодування згiдно нормами законодавства з ПДВ не настав.
Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.17р. становила 293 тис.грн. (станом на 31,12.16р. - 115 тис.грн.).
3.8 Капiтал Товариства
Станом на 31.12.17р. статутний капiтал Товариства було розподiлено на 330’723’968 (триста тридцять мiльйонiв сiмсот двадцять три тисячi дев’ятсот шiстдесят вiсiм) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. В гривневому еквiвалентi розмiр статутного капiталу становив 82’680’992грн.
Власником акцiй у розмiрi 100% в статутному капiталi Товариства є НАК «Нафтогаз України». Станом на 31 грудня 2017 року заборгованiсть Учасника по формуванню статутного капiталу вiдсутня.
Додатковий капiтал станом на 31.12.17р. складав 17’737 тис.грн. (станом на 31.12.16р. - 15’381 тис.грн.). Цей додатковий капiтал сформований за рахунок вартостi цистерн, якi не увiйшли до статутного капiталу Товариства (державне майно). Списання цистерн у перiодi, що перевiрявся, вiдбулося згiдно з наказом Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України вiд 03.08.15р. №501.
Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.17р. складав 98’498 тис.грн. (станом на 31.12.16р. - 98’692 тис.грн.). Зменшення капiталу у дооцiнках на суму 194 тис.грн. вiдбулося за рахунок списання об'єктiв основних засобiв по яким ранiше була проведена дооцiнка.
Резервний капiтал станом на 31.12.17р. складав 670тис.грн. (станом на 31.12.16р. - 670тис.грн.). Непокритий збиток на 31.12.17р. склав 26'713 тис.грн. ( станом на 31.12.16р. скоригований непокритий збиток складав 28463 тис.грн. ) .
Вилучений та неоплачений капiтал станом на 31.12.17р. в Товариствi вiдсутнi.
Структура та призначення власного капiталу визначенi Товариством об’єктивно та адекватно. Змiст i форма звiту про власний капiтал вiдповiдають Нацiональному положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.13р. № 73 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.13р. за № 336/22868, а також МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» та iншим МСФЗ (МСБО).
3.9 Довгостроковi зобов’язання
Довгостроковi зобов’язання оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих активiв за вирахуванням витрат на залучення таких активiв.
У складi довгострокових зобов’язань Товариства станом на 31.12.17р. облiковувались вiдстроченi податковi зобов’язання на суму 17’712 тис.грн. (станом на 31.12.16р. - 20'693тис.грн.), розрахованi вiдповiдним чином за рахунок капiталу у дооцiнках на суму 20'693 тис.грн. i зменшення внаслiдок згортання вiдстрочених податкових активiв на суму 2981 тис грн.
3.10. Податок на прибуток
Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.00р. №353 (iз змiнами та доповненнями).
У фiнансових звiтах iнформацiя про податок на прибуток представлена з урахуванням МСБО 12 «Податки на прибуток» та iнших МСФЗ (МСБО).
Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2017 рiк склали 1'599 тис.грн. Вказана сума витрат з податку на прибуток складається з суми 2’429 тис. грн. поточного податку на прибуток, зазначеного у декларацiї з податку на прибуток за 2017 рiк, та збiльшення вiдстрочених податкових активiв на суму 830 тис.грн.
3.11 Поточнi зобов’язання
Товариство класифiкує зобов’язання як поточне, якщо:
а) сподiвається погасити це зобов’язання в ходi свого нормального операцiйного циклу, яким для Товариства є 1 календарний рiк або дванадцять мiсяцiв;
б) вiн утримує це зобов’язання в основному з метою продажу;
в) зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
г) вiн не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Умови зобов’язання, якi можуть, за вибором контрагента, привести до його погашення випуском iнструментiв власного капiталу, не впливають на класифiкацiю.
Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань здiйснювались вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00р. №20 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах Товариства iнформацiя про кредиторську заборгованiсть представлена з урахуванням МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи».
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.17р. складала 122 тис.грн. (станом на 31.12.16р. - 259 тис.грн.).
Кредиторська заборгованiсть за векселями виданими станом на 31.12.17р. у Товариствi не облiковувалася.
Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у 2017 роцi вiдповiдно до чинного законодавства.
Нарахування та сплата єдиного соцiального внеску здiйснювались Товариством згiдно з дiючим законодавством.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.17р. (в порiвняннi з даними станом на 31,12.16р.) складала:
Вид кредиторської заборгованостi На 31.12.16р., тис.грн. На 31.12.17р., тис.грн.
з бюджетом 444 1054
зi страхування 143 160
з оплати працi 710 751
з одержаних авансiв 3367 2816
поточнi забезпечення 4393
iншi поточнi зобов'язання 797 1003
Разом: 5461 10177

3.12 Доходи
Визнання та оцiнка доходiв Товариством за 2017 рiк проводилися у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 «Дохiд», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про доходи представлена з урахування МСБО 18 «Дохiд» та iнших МСФЗ (МСБО).?
Дохiд визнавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало зростання власного капiталу.
Визнанi доходи класифiкувались в бухгалтерському облiку за такими групами:
У дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
У iншi операцiйнi доходи;
3.13 Витрати
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 2017 рiк проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31*12.99р. №318 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про витрати дiяльностi Товариства представлена з урахуванням МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi».
Витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.
Витрати визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображалися у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
3.14 Виправлення помилок i iншi змiни
Виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх роках, здiйснювалось Товариством шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року, що вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 6 «Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.99р. №137. У фiнансових звiтах iнформацiя про виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансових звiтiв у попереднiх роках, представлена Товариством з урахуванням МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», МСФЗ 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
Товариством створено резерв сумнiвних боргiв по заборгованостi банкiв ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" i АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", в якi введено тимчасову адмiнiстрацiю в минулих перiодах i внаслiдок цього зменшено нерозподiлений прибуток на початок 2017 року на суму 34894 тис.грн.
3.15 Умовнi, контрактнi зобов’язання та операцiйнi ризики
Середовище дiяльностi та ризики притаманнi Українi
Українськiй економiцi, незважаючи на отриманий ринковий статус, все ще притаманнi ознаки економiки, що розвивається. Цi ознаки включають в себе, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринку капiталу, вiдносно високi темпи iнфляцiї, наявнiсть жорсткого регулювання валютних операцiй, що є причиною нелiквiдностi нацiональної валюти за межами України. Стабiльнiсть української економiки буде значною мiрою залежати вiд полiтики Уряду та його дiй вiдносно регулятивної, правової та економiчної реформ. У результатi вищеозначеного, дiяльностi в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для країн з розвиненою ринковою економiкою.
На дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства i надалi буде впливати полiтичний розвиток України, включаючи вплив iснуючого та майбутнього законодавства та податкового регулювання. Такi чинники та їх вплив на Товариство можуть суттєво вплинути на можливiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть.
Юридичнi ризики
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство може виступати в якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов’язанням, у разi їх виникнення, внаслiдок таких позовiв або претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства.
Податковi та регулятивнi ризики
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної дiяльностi, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Товариство дотримувалося всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi.
Товариство визначило можливi податковi зобов’язання, якi можуть додатково вимагатися до сплати у зв’язку з iснуванням згаданих вище вiдмiнностей у iнтерпретацiях вимог законодавства. Керiвництво вважає, що такi потенцiйнi зобов’язання не пiдлягають нарахуванню у фiнансовiй звiтностi. У разi матерiалiзацiї зазначених потенцiйних зобов’язань, вiд Товариства може вимагатися сплата додаткових сум податкiв та iнших зборiв. *
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає у можливому впливi на фiнансовий результат Товариства або на вартiсть фiнансових iнструментiв коливання ринкових цiн, таких як процентнi ставки та курси валют. Метою управлiння ринковим ризиком є контроль рiвня ринкового ризику та забезпечення оптимального спiввiдношення доходностi та ризику в межах прийнятих параметрiв.
Валютний ризик пов'язаний з активами, зобов’язаннями, операцiями та фiнансуванням, вираженими в iноземнiй валютi.
Умови невизначеної полiтичної ситуацiї в Українi та вплив вказаної ситуацiї на курс гривнi до iноземних валют, а також значна негативна величина чистої фiнансової позицiї свiдчать про можливi ускладнення при погашеннi валютних зобов’язань. Товариство не здiйснювало операцiй з метою хеджування ризикiв, пов’язаних з iноземною валютою.
Товариство не має жодних фiнансових активiв та зобов’язань з плаваючою процентною ставкою. Товариство вважає, що ризик змiни вiдсоткових ставок є несуттєвим i не використовує iнструменти для хеджування таких ризикiв в даний час. Тим не менш, Товариство здiйснює монiторинг процентних ставок i буде використовувати iнструменти для хеджування таких ризикiв по мiрi необхiдностi.
3.16. Операцiї з пов’язаними сторонами
Пов’язанi сторони можуть здiйснювати операцiї, якi не здiйснювали б непов’язанi особи, також операцiї мiж пов’язаними особами можуть бути здiйсненi не на тих самих умовах, що й операцiї з непов’язаними особами. Керiвництво вважає, що Товариство здiйснює вiдповiднi процедури для визначення та вiдповiдного розкриття операцiй з пов’язаними особами.
Пов’язаними сторонами Товариства є власний управлiнський персонал, власники та пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або контролюються Товариством, або перебувають пiд спiльним контролем з Товариством (материнська компанiя НАК «Нафтогаз України» та всi її дочiрнi компанiї, з якими Товариство здiйснювало господарськi операцiї).
3.17. Подiї' пiсля дати балансу
Пiсля дати балансу в Товариствi не вiдбувалось сприятливих та несприятливих подiй, якi є суттєвими, i якi можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв звiтностi.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 32 31
2 2016 18 17
3 2015 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н.б. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н.б. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Затвердження умов додаткової угоди до Контракту з Головою правлiння Товариства Вовкiвим Тарасом Богдановичем . Затвердження (схвалення) змiн до Порядку подання рiчної звiтностi за 2017 рiк для складання консолiдованої звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» як обов’язкових для Товариства. Затвердження фiнансового плану Товариства на 2018 рiк. Завердження внутрiшнiх документiв Товариства, змiн до Статуту Товариства. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) -

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Згiдно положення про наглядову раду.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Представник НАК "Нафтогаз України" X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 4 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Ні Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): н.б.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/нКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" за ЄДРПОУ 00157842
Територія за КОАТУУ 2622010100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 143
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м.Долина, вул.Промислова, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 105 109 0
первісна вартість 1001 250 292 0
накопичена амортизація 1002 145 183 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 176318 173685 0
первісна вартість 1011 186387 195165 0
знос 1012 10069 21480 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 2151 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 178574 173794 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 7101 11936 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3501 6570 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1405

2070

0
з бюджетом 1135 3413 1126 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 3413 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 34955 106 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3560 4989 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 115 293 0
Усього за розділом II 1195 54050 27090 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 232624 200884 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 82681 82681 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 98692 98498 0
Додатковий капітал 1410 15381 17737 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 670 670 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8787 -26713 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 206211 172873 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 20693 17712 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 20693 17712 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 259 122 0
за розрахунками з бюджетом 1620 444 1054 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 143 160 0
за розрахунками з оплати праці 1630 710 751 0
за одержаними авансами 1635 3367 2816 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 797 1003 0
Усього за розділом IІІ 1695 5720 10299 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 232624 200884 0

Примітки -
Керівник Вовкiв Т.Б.
Головний бухгалтер Бучко В.Ю.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" за ЄДРПОУ 00157842
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 108445 101293
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 76462 ) ( 78926 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

31983

22367
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 9500 7231
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 21115 ) ( 19614 )
Витрати на збут 2150 ( 458 ) ( 276 )
Інші операційні витрати 2180 ( 16511 ) ( 7282 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

3399

2426
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 159 ) ( 1053 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

3240

1373
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1599 1088
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

1641

285
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1641 285

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 10695 7614
Витрати на оплату праці 2505 34079 29523
Відрахування на соціальні заходи 2510 6851 5831
Амортизація 2515 11858 10274
Інші операційні витрати 2520 43432 52839
Разом 2550 106915 106081

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Вовкiв Т.Б.
Головний бухгалтер Бучко В.Ю.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" за ЄДРПОУ 00157842
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

118978

111528
Повернення податків і зборів 3005 2000 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 805 717
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 55109 )

( 58870 )
Праці 3105 ( 23985 ) ( 23307 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6182 ) ( 6023 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 21082 ) ( 18696 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3709 ) ( 5048 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 11716 301
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 11 ) ( 2034 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 10247 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -10258 -2034
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 85 ) ( 1104 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1373 -2837
Залишок коштів на початок року 3405 3560 6107
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 56 290
Залишок коштів на кінець року 3415 4989 3560

Примітки -
Керівник Вовкiв Т.Б.
Головний бухгалтер Бучко В.Ю.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" за ЄДРПОУ 00157842
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 3240 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 11858 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 4393 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 123 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 159 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 7826 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 21 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 11680 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 11680 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 10289
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 10289 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 85
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 85 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1306 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 3560 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 123 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 4989 0 0 0

Примітки -
Керівник Вовкiв Т.Б.
Головний бухгалтер Бучко В.Ю.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" за ЄДРПОУ 00157842
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 82681 98692 15381 670 8787 0 0 206211
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 2356 0 -37250 0 0 -34894
Скоригований залишок на початок року 4095 82681 98692 17737 670 -28463 0 0 171317
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1641 0 0 1641
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 85 0 0 85
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -194 0 0 194 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -194 0 0 109 0 0 -85
Залишок на кінець року 4300 82681 98498 17737 670 -26713 0 0 172873

Примітки -
Керівник Вовкiв Т.Б.
Головний бухгалтер Бучко В.Ю.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

-

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-