Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Вовкiв Т.Б.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00157842
4. Місцезнаходження
Івано-Франківська , Долинський, 77503, м. Долина, Промислова, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
+3803477 25310 +3803477 25311
6. Електронна поштова адреса
trgaz@ustg.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень.Цiннi папери України 78  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.ustg.com.ua в мережі Інтернет 22.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
33. Примітки н.б.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 361784
3. Дата проведення державної реєстрації
25.07.2011
4. Територія (область)
Івано-Франківська
5. Статутний капітал (грн)
82680992
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
100
8. Середня кількість працівників (осіб)
156
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
49.20 Вантажний залiзничний транспорт
33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв
- -
10. Органи управління підприємства
Правлiння товариства, спостережна рада, ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Iвано-Франкiвське обласне управлiння Ощадбанку
2) МФО банку
336503
3) поточний рахунок
26004300952312
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Iвано-Франкiвське обласне управлiння Ощадбанку
5) МФО банку
336503
6) поточний рахунок
26004300952312

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом АБ 271846 31.01.2007 Мiнiстерство транспорту та зв"язку України 23.04.2014
Опис д/н
 
Надання послуг з перевезення вантажiв залiзничним транспортом АВ №548958 02.02.2012 Мiнiстерство iнфраструктури України Необмежена
Опис н.б.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Державного комiтету нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi України. 20077720 01001Україна м.Київ Б.Хмельницького, 6 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вовкiв Тарас Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
CC 139829 27.11.1996 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл.
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Укрспецтрансгаз", голва правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2013 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Перший заступник голови правлiння, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федорович Богдан Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
CC 139829 27.11.1996 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл.
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Укрспецтрансгаз", начальник виробничо-технiчного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2013 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник голови правлiння- головний iнженер, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лешко Петро Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
CC 479182 17.01.1998 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл.
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiрма "Укртрансгаз", начальник експлуатацiйної дiльницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2013 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер, член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бучко Василь Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
CC 742440 20.04.1999 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл.
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Долинське управлiння бурових робiт, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2013 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння, начальник служби економiчної безпеки
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Строгуш Iгор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
CC 465232 30.12.1997 Долинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Укрспецтрансгаз", Начальник вiддiлу економiчної безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.11.2013 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прокопiв Iгор Богданович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2014 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Власова Свiтлана Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головного радника голови правлiння НАК "Нафтогаз України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2014 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумак Роман Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступника директора Департаменту кредитно-розрахункових операцiй НАК "Нафтогаз України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2014 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Теклюк Ярослав Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директора Юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2014 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полiщук Петро Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор Департаменту по роботi з персоналом НАК "Нафтогаз України"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2014 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горяженко Юрiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 783257 27.04.1999 Червоногвардiйським РВВС м.Макiївка
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
НАК "Нафтогаз України", начальник Управлiння внутрiшньогалузевого облiку та контролю використання фiнансових ресурсiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.09.2013 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Тахтай Андрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 609471 24.10.1997 Залiзничним РУ МВС м. Київ
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.09.2013 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Купчак Оксана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 423633 05.12.1997 Долинським РВ УМВС Iвано-Франкiвськоъ обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiрма "Укртрансгаз" , бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.09.2013 5
9) Опис
д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
НАК "Нафтогаз України" 20077720 01001 Україна Київська м.Київ м.Київ Б. Хмельницького 6 330723968 100.00000000000 100 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 330723968 100.00000000000 100 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.05.2015
Кворум зборів** 100
Опис 1. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу правлiння Товариства за 2014 рiк задовiльною.
2. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2014 рiк. Визнати роботу Наглядової ради за 2013 рiк задовiльною.
3. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Визнати роботу Ревiзiйнох комiсiї за 2014 рiк задовiльною.
4. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк (додається).
5. Затвердити такий розподiл чистого прибутку Товариства за 2014 рiк у сумi 1 888,698 тис. грн.:
- 50% чистого прибутку, що становить 944,349 тис. грн., спрямувати на виплату дивiдендiв;
- 50% чистого прибутку, що становить 944,349 тис. грн., спрямувати на реконструкцiю та розвиток Товариства.
Виплату дивiдендiв провести згiдно з чинним законодавством у строк до 30 червня 2015 року включно.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.12.2015
Кворум зборів** 100
Опис 1. Затвердити умови додаткової угоди до Контракту з Головою правлiння Товариства Вовкiвим Тарасом Богдановичем вiд 04.07.13 №179 (додаються).
2. Головi правлiння Компанiї та Головi правлiння Товариства пiдписати додаткову угоду до Контракту вiдповiдно до умов, зазначених у пунктi 1.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 944349.0 0.000 1431012.2 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 944349.0 0.000 1431012.2 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів 30.06.2015 30.06.2014
Опис д/н

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ВАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 01504 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул. Тропiнiна , буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 470611
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2009
Міжміський код та телефон (044) 5854240
Факс (044) 5854240
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Консалтингова компанiя "Експерт"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 35033553
Місцезнаходження 04074 Україна Київська м. Київ м. Київ вул. Новозабарська 2/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 105
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2001
Міжміський код та телефон (044) 360 2835
Факс (044) 360 2835
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Аудиторська фiрма "Промислова Аудиторська Спiлка"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 33100397
Місцезнаходження 04655 Україна м. Київ м. Київ м. Київ проспект Московський, 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3464
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.01.2016
Міжміський код та телефон (044) 5010313
Факс (044) 5010313
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис н/д

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.09.1998 174/09/1/98 Iвано-Франкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000047716 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 0.250 10723968 2680992.000 3.24
Опис д/н
 
09.02.2012 26/1/12 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000047716 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 320000000 80000000 96.76
Опис Торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв не було, мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу.
 

XI. Опис бізнесу

14.01.1964 року згiдно наказу № 18-к ВО "Союзгазу" був створений Долинський товарно-транспортний пункт по транспортуванню зрiдженого газу iз газопереробного заводу.
В травнi 1970 року наказом Мiнгазпрому СРСР Долинський товарно-транспортний пункт був реорганiзований в Долинську контору зрiдженого газу.
Протягом 1967-1987 рокiв при нафтогазо-переробних заводах були створенi Прилуцька, Кременчуцька, Лисичанська та Калуська експлуатацiйнi дiльницi нашого пiдприємства, якi забезпечили якiсне та безпечне надання послуг з перевезення скраплених газiв до споживачiв. Окрiм цього, пiдприємство реалiзовувало скраплений газ, вироблений Надвiрнянським, Дрогобицьким та Мозирським НПЗ, транспортувало пропiлен i бутадiєновi фракцiї з Угорщини до колишнього СРСР для пiдприємств хiмiчної промисловостi.
23 жовтня 1991 року за наказом Фонду Держмайна України №Ф24 було створено фiрму iз закупiвлi, транспортування i реалiзацiї скрапленого газу "Укртрансгаз".
В 1998 роцi на виконання указу Президента та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України було створено Державне акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз". Збiльшуючи щорiчно обсяги перевезень, пiдприємство в 2001 роцi розпочало реконструкцiю власної ремонтно-випробувальної бази, переоснащення технологiчної котельнi, закупку нових вагонiв-цистерн для оновлення парку.
 
До складу товариства входять:
-Долинська експлуатацiйна дiльниця - м.Долина IваноФранкiвської обл.
-Лисичанська експлуатацiйна дiльниця - м.Лисичанськ Луганської обл.
-Кременчуцька експлуатацiйна дiльниця - м.Кременчук Полтавської обл.
-Калушська експлуатацiйна дiльниця - м.Калуш Iвано-Франкiвської обл.
-Прилуцька експлуатацiйна дiльниця - м. Прилуки Чернiгiвської обл.
-Юлiївська експлуатацiйна дiльниця - смт.Старий Мерчик Валкiвського району Харкiвської обл.
-Селещинська експлуатацiйна дiльниця - смт. Селещино Машiвського району Полтавської обл.
-Ремонтно-експлуатацiйна служба - м. Долина Iвано-Франкiвської обл.
-Ремонтно-експлуатацiйна дiльниця - м. Долина Iвано-Франкiвської обл.
 
156
 
-
 
-
 
д/н
 
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв , що складенi за 2015 рiк вiдповiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв України, щодо складання та порядку заповнення рiчного звiту пiдприємства з дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацiв з трансформацiї звiтностi акцiонерних товариств та пiдприємств емiтентiв у фiнансову звiтнiсть за СМБО.
 
Основними напрямками дiяльностi товариства є:
1. Надання послуг з перевезення скраплених вуглеводневих газiв залiзничним транспортом.
2. Ремонт та технiчне обслуговування спецiальних залiзничних газових вагонiв-цистерн.
Основнi ринки збуту - територiя України.
 
Основними напрямками iнвестицiйної дiяльностi товариста є оновлення власного парку вагонiв-цистерн, реконструкцiя власної ремонтно-випробувальної бази.
 
-
 
Головну частину основних засобiв товариства складають залiзничнi газовi вагони-цистерни. Цистерни приписанi до станцiї Долина Львiвської залiзницi.
 
Головною проблемою є експансiя зi сторони iноземних перевiзникiв, тарифна полiтика Мiнтрансу та Укрзалiзницi.
 
Порушень чинного законодавства не було.
 
Збiльшення обсягiв перевезень.
 
д/н
 
д/н
 
д/н
 
д/н
 
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 282754 333709 0.000 0.000 282754 333709
будівлі та споруди 28487 30115 0.000 0.000 28487 30115
машини та обладнання 6610 5106 0.000 0.000 6610 5106
транспортні засоби 246009 296638 0.000 0.000 246009 296638
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1648 1850 0.000 0.000 1648 1850
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 282754 333709 0.000 0.000 282754 333709
Опис д/н

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 241510 192264
Статутний капітал (тис. грн.) 82681 82681
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0.000 0.000
Опис д/н
Висновок д/н

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 0.000 X X
Усього зобов'язань X 0.000 X X
Опис: н.б.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Перевезення зрiдженого газу 201.9 99555 100 201.9 99555 100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Послуги залiзничного транспорту 40
2 Оплата працi 17

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова Аудиторська Спiлка"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33100397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, проспект Московський, 23
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3464 18.01.2016
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 101 А 004647 18.05.2001
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова Аудиторська Спiлка"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33100397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04655 м. Київ, проспект Московський, 23
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3464 18.01.2016
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 101 А 004647 25.05.2001
Текст аудиторського висновку (звіту)
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Концептуальна основа
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Основа подання iнформацiї
Пiдприємство веде бухгалтерський облiк в українських гривнях ("грн." або "гривня") вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (надалi - ПСБО) та iншого чинного українського законодавства з бухгалтерського облiку. Українськi принципи бухгалтерського облiку вiдрiзняються вiд загальноприйнятих МСБО. Отже, ця фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв Пiдприємства, мiстить коригування, якi необхiдно було внести у фiнансову звiтнiсть для того, щоб вона вiдповiдала МСБО.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з МСБО керiвництву Пiдприємства необхiдно робити оцiнки та припущення, якi мають вплив на зазначенi суми активiв та зобов'язань, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi та опублiкованi суми прибутку та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
Основнi бухгалтерськi судження та оцiнки
Судження
При застосуваннi облiкової полiтики Товариства було застосовано певнi судження (додатково до суджень, пов’язаних зi здiйсненням оцiнок), якi можуть мати значний вплив на данi фiнансової звiтностi. Такi судження, серед iншого, включають прийнятнiсть застосування принципу безперервностi дiяльностi при складаннi фiнансової звiтностi.
Оцiнка невизначеностi
Основнi припущення щодо майбутнього та iншi джерела невизначеностi, притаманнi застосуванню оцiнок при складаннi фiнансової звiтностi, якi мають значну ймовiрнiсть вагомого впливу на суми активiв та зобов’язань протягом наступного звiтного року.
Резерв сумнiвностi боргiв
Товариство регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат для визначення втрати вартостi даних активiв. Товариство використовує судження, якi ґрунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi активу в ситуацiї, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та об’єктивних ознаках втрати вартостi активу.
Валюта представлення звiтностi
Фiнансова звiтнiсть складається в тисячах українських гривень, всi значення округленi до одиницi. Функцiональною валютою Товариства є українська гривня. Стан економiки країни не перебуває у гiперiнфляцiї. Курсовi рiзницi при переведеннi статей звiтностi, пiдготовленої за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку у статтi звiтностi, пiдготовленої за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, не виникають.
Основнi засоби
Станом на 31 грудня 2015 року в складi основних засобiв облiковувались об’єкти, якi експлуатувались Товариством i тi, якi придбанi та готовi до використання, але не експлуатуються.
Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р. №92, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.00р. за №288/4509 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об’єктiв основних засобiв, а також їх амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби», МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» та iнших МСБО (МСФЗ).
Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство проводило операцiї з придбання, ремонту та списання основних засобiв. Зазначенi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображались згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби» та вiдповiдали МСБО 16 «Основнi засоби».
Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.15 р., складала 333’709 тис.грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування амортизацiї на протязi перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався. Данi про суму зносу основних засобiв, наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку.
Станом на 31.12.15 р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв складав 133’000 тис.грн., залишкова вартiсть – 200’709 тис. грн.
У звiтностi за 2015 рiк Товариством здiйснена актуалiзацiя оцiнки справедливої вартостi необоротних активiв (основнi засоби i капiтальнi iнвестицiї) станом на 01 сiчня 2015 року згiдно з вимогами МСФЗ та залишкових строкiв їх корисного використання.
Нематерiальнi активи
Товариство визнає об’єктами нематерiальний актив немонетарнiй активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi.
Актив є iдентифiкованим, якщо вiн:
a) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб’єкта господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов’язанням, незалежно вiд того, чи має Товариство намiр зробити це, або
б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов’язань.
Активи визнаються нематерiальними лише тодi, коли
a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до Товариства; та
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:
- цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок;
- будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за призначенням.
Товариство облiковує нематерiальнi активи iз застосуванням моделi собiвартостi. Всi активи мають iндивiдуально визначений строк корисної експлуатацiї.
Облiк нематерiальних активiв здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99р. №242 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №750/4043 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об’єктiв нематерiальних активiв, а також їх амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (далi МСБО, IAS) 38 «Нематерiальнi активи», МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» та iнших МСБО (МСФЗ).
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.15 р. складала 304 тис.грн.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного методу. Станом на 31.12.15 р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв складала 219 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.15 р. складала 85 тис.грн.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводився згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. №246, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.99р. за №751/4044 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух запасiв вiдображалась вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси».
Станом на 31.12.15 р. вартiсть виробничих запасiв Товариства складала 5’347 тис.грн.
Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався в 2015 роцi у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. за №237 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух дебiторської заборгованостi вiдображалась вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання», МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв» та iншими МСБО (МСФЗ).
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалася до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Величина резерву сумнiвних боргiв на дату балансу визначалася на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, що вiдповiдає вимогам нацiональних та мiжнародних стандартiв та вимогам облiкової полiтики Товариства.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги На 31.12.14 р., тис.грн. На 31.12.15 р., тис.грн.
чиста реалiзацiйна вартiсть 889 1049
первiсна вартiсть 907 1099
резерв сумнiвних боргiв (18) (50)
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.15 р. (у порiвняннi з даними станом на 31.12.14 р.) складала:
Вид дебiторської заборгованостi На 31.12.14 р., тис.грн. На 31.12.15 р., тис.грн.
з бюджетом 2 852 132
за виданими авансами 1 295 98
з нарахованих доходiв - -
iз внутрiшнiх розрахункiв - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 132 34 973
Разом: 4 279 35 203
До складу iншої поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.15 р. включено заборгованiсть банкiв ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" i АТ"БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", в якi введено тимчасову адмiнiстрацiю, на суми 33’605 тис.грн. i 2’315 тис.грн вiдповiдно, за виключенням розрахункової величини резерву сумнiвної заборгованостi 1’027 тис.грн. Зазначенi суми заборгованостi ранiше облiкувалися Товариством як кошти у нацiональнiй або iноземних валютах на рахунках у вказаних банках.
Грошовi кошти, представленi в звiтi про фiнансову позицiю, складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку.
Безготiвковi розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснювались через уповноваженi банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача коштiв.
У перiодi, що перевiрявся, облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.02.04р. №637, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї 13.01.05р. за №40/10320 (iз змiнами та доповненнями). Прибутковi i видатковi касовi ордери оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до зазначеного Положення.
Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi станом на 31.12.15 р. складав 2’276 тис.грн., в iноземнiй валютi – 3’831тис.грн.
Iншi оборотнi активи
Iншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк вiдшкодування згiдно норм законодавства з ПДВ не настав.
Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.15 р. становила 620 тис.грн. (станом на 31.12.14р. – 656 тис.грн.).
Капiтал Товариства
Станом на 31.12.15 р. статутний капiтал Товариства було розподiлено на 330’723’968 (триста тридцять мiльйонiв сiмсот двадцять три тисячi дев’ятсот шiстдесят вiсiм) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. В гривневому еквiвалентi розмiр статутного капiталу становив 82’680’992грн.
Власником акцiй у розмiрi 100% в статутному капiталi Товариства є НАК «Нафтогаз України». Станом на 31 грудня 2015 року заборгованiсть Учасника по формуванню статутного капiталу вiдсутня.
Додатковий капiтал станом на 31.12.15 р. складав 16’853 тис.грн. (станом на 31.12.14 р. – 17’011тис.грн.). Цей капiтал сформований за рахунок вартостi цистерн, якi не увiйшли до статутного капiталу (державне майно).
Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.15 р. складав 71’635 тис.грн. (станом на 31.12.14 р. – 22’345тис.грн.). Збiльшення капiталу у дооцiнках вiдбулося за рахунок переоцiнки необоротних активiв, яку проведено станом на 01.01.15 р.
Резервний капiтал станом на 31.12.15 р. складав 670 тис.грн. (станом на 31.12.14 – 670 тис.грн.).
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.15 р. складав 69’557 тис.грн. (станом на 31.12.14 – 69’557 тис.грн.).
Вилучений та неоплачений капiтал станом на 31.12.15 р. в Товариствi вiдсутнi.
Структура та призначення власного капiталу визначенi Товариством об’єктивно та адекватно. Змiст i форма звiту про власний капiтал вiдповiдають Нацiональному положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.13р. № 73 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.13р. за № 336/22868, а також МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» та iншим МСФЗ (МСБО).
Довгостроковi зобов’язання
Довгостроковi зобов’язання оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих активiв за вирахуванням витрат на залучення таких активiв.
В складi довгострокових зобов’язань Товариства станом на 31.12.15 р. облiковувались вiдстроченi податковi зобов’язання на суму 4’422тис.грн., розрахованi вiдповiдним чином за рахунок капiталу у дооцiнках.
Податок на прибуток
Облiк податку на прибуток здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.00р. №353 (iз змiнами та доповненнями).
У фiнансових звiтах iнформацiя про податок на прибуток представлена з урахуванням МСБО 12 «Податки на прибуток» та iнших МСФЗ (МСБО).
Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2015 рiк склали 3’159 тис.грн. Дана сума складається з суми поточного податку на прибуток (iз декларацiї про прибуток за 2015 рiк) – 1’970 тис. грн. та зменшення вiдстрочених податкових активiв на суму 1’189 тис.грн.
Поточнi зобов’язання
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.15 р. складала 49 тис.грн. (станом на 31.12.14 р. – 614 тис.грн.).
Кредиторська заборгованiсть за векселями виданими станом на 31.12.15 р. у Товариствi не облiковувалася.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.15 р. (в порiвняннi з даними станом на 31.12.14 р.) складала:
Вид кредиторської заборгованостi На 31.12.14 р., тис.грн. На 31.12.15 р., тис.грн.
з одержаних авансiв 7 624 1 779
з бюджетом 17 87
з позабюджетних платежiв - -
зi страхування 353 255
з оплати працi 839 637
з учасниками - -
iншi поточнi зобов'язання 839 2445
Разом: 9 672 5203
Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились в 2015 роцi вiдповiдно до чиного законодавства.
Нарахування та сплата єдиного соцiального внеску здiйснювалась Товариством згiдно з дiючим законодавством.
Доходи
Визнання та оцiнка доходiв Товариством за 2015 рiк проводилися у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про доходи представлена з урахування МСБО 18 «Дохiд» та iнших МСФЗ (МСБО).
Витрати
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 2015 рiк проводився у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318 (iз змiнами та доповненнями). У фiнансових звiтах iнформацiя про витрати дiяльностi Товариства представлена з урахуванням МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi».

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 2 1
2 2014 3 2
3 2013 7 6

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): н.б. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): н.б. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Затвердження умов додаткової угоди до Контракту з Головою правлiння Товариства Вовкiвим Тарасом Богдановичем вiд 04.07.13 №179 Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) -

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв не створено.

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Згiдно положення про наглядову раду.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Представник НАК "Нафтогаз України" X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Ні Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): н.б.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" за ЄДРПОУ 00157842
Територія за КОАТУУ 2622010100
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 49.20
Середня кількість працівників 156
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса м.Долина, вул.Промислова, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 164 85 0
первісна вартість 1001 329 304 0
накопичена амортизація 1002 165 219 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 162066 200709 0
первісна вартість 1011 282754 333709 0
знос 1012 120688 133000 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 3253 2064 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 165483 202858 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4960 5347 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 889 1049 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1295

98

0
з бюджетом 1135 2852 132 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 2042 132 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 132 34973 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 30705 6107 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 656 620 0
Усього за розділом II 1195 41489 48326 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 206972 251184 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 82681 82681 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 22345 71635 0
Додатковий капітал 1410 17011 16853 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 670 670 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 69557 69671 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 192264 241510 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 4422 4422 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 4422 4422 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 614 49 0
за розрахунками з бюджетом 1620 17 87 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 353 255 0
за розрахунками з оплати праці 1630 839 637 0
за одержаними авансами 1635 7624 1779 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 839 2445 0
Усього за розділом IІІ 1695 10286 5252 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 206972 251184 0

Примітки -
Керівник Вовкiв Т.Б.
Головний бухгалтер Бучко В.Ю.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" за ЄДРПОУ 00157842
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 99555 87832
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 67526 ) ( 57904 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

32029

29928
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4521 2210
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 20097 ) ( 20591 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 11701 ) ( 7593 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

4752

3954
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 121 ) ( 93 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

4631

3861
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 3159 1972
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

1472

1889
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1472 1889

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 6522 4711
Витрати на оплату праці 2505 28215 28216
Відрахування на соціальні заходи 2510 8656 8455
Амортизація 2515 12688 11899
Інші операційні витрати 2520 39667 27943
Разом 2550 95748 81224

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки -
Керівник Вовкiв Т.Б.
Головний бухгалтер Бучко В.Ю.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" за ЄДРПОУ 00157842
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

104796

102556
Повернення податків і зборів 3005 100 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 3598 1626
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 47731 )

( 36321 )
Праці 3105 ( 22545 ) ( 22727 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 9667 ) ( 9290 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6968 ) ( 10830 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 42835 ) ( 5196 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -21252 19818
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2402 ) ( 4726 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 707 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2402 -4726
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 944 ) ( 1431 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -944 -1431
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -24598 13661
Залишок коштів на початок року 3405 30705 17044
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 6107 30705

Примітки -
Керівник Вовкiв Т.Б.
Головний бухгалтер Бучко В.Ю.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" за ЄДРПОУ 00157842
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки -
Керівник Вовкiв Т.Б.
Головний бухгалтер Бучко В.Ю.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ" за ЄДРПОУ 00157842
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 82681 22345 17011 670 69557 0 0 192264
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 82681 22345 17011 670 69557 0 0 192264
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1472 0 0 1472
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -944 0 0 -944
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 49290 -158 0 -414 0 0 48718
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 49290 -158 0 -414 0 0 49246
Залишок на кінець року 4300 82681 71635 16853 670 69671 0 0 241510

Примітки -
Керівник Вовкiв Т.Б.
Головний бухгалтер Бучко В.Ю.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

-

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-

Продовження тексту приміток

-