Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз"
2. Код за ЄДРПОУ 00157842
3. Місцезнаходження 77503, м.Долина, Промислова, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс 0347725310 0347725311
5. Електронна поштова адреса trgaz@ustg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ustg.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

З 31.08.2017 р. припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Тахтая Андрiя Володимировича. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi заяви про дострокове складання повноважень за власним бажанням вiд 10.07.2017. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Замiсть посадової особи, повноваження якої припиняються, нiкого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Вовкiв Тарас Богданович
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.08.2017
(дата)