Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Вовкiв Тарас Богданович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.10.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
77503, м.Долина, Промислова, буд.3
4. Код за ЄДРПОУ
00157842
5. Міжміський код та телефон, факс
0347725310 0347725311
6. Електронна поштова адреса
trgaz@ustg.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.10.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 19.10.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці ustg.com.ua в мережі Інтернет 19.10.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.10.2017 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Тахтай Андрiй Володимирович
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 17.10.2017 №87 було достроково припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Тахтая А. В. з 17.10.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
17.10.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Шишков Олександр Валентинович
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 17.10.2017 №87 було достроково припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Шишкова О.В. з 17.10.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
17.10.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Михайленко Антон Олегович
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 17.10.2017 №87 було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Михайленка А.О. з 18.10.2017 року строком по 18.10.2020 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспортнi данi особи: СМ087130 вiд 19.10.1999 року виданий мiським вiддiлом №1 Бiлоцеркiвського МУГУ МВС України в Київськiй областi. Протягом останнiх рокiв обiймав такi посади:
- 09.2011 - 07.2014 головний фахiвець вiддiлу органiзацiї розгляду звернень Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту НАК «Нафтогаз України»;
з 07.2014 - 10.2017 головний фахiвець вiддiлу органiзацiї внутрiшнього аудиту Компанiї Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту НАК «Нафтогаз України»;
з 10.2017 по теперiшнiй час старший експерт вiддiлу аудиту допомiжних вробничих процесiв Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України".
17.10.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Онопко Ельвiра Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 17.10.2017 №87 було обрано Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Онопко Е.А. з 18.10.2017 року строком по 18.10.2020 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. 10 2017 р. по теперiшний час – старший експерт Служби внутрiшнього аудиту Публiчного акцiонерного Товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України".