Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Вовкiв Тарас Богданович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
77503, м.Долина, Промислова, буд.3
4. Код за ЄДРПОУ
00157842
5. Міжміський код та телефон, факс
0347725310 0347725311
6. Електронна поштова адреса
trgaz@ustg.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 27.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці ustg.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 26.04.2018 1230987.41 23.05.2018 - 15.06.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
26.04.2018 року Загальними зборами акцiонерiв - Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером, що є 100% статутного капiталу Товариства, було прийнято рiшення №110 вiд 26.04.2018 року про виплату дивiдендiв.
Загальними зборами акцiонерiв - Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером, що є 100% статутного капiталу Товариства, було прийнято рiшення вiд 26.04.2018 №110 про складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, рiшення про виплату яких прийнято 26.04.2018 №110, станом на 21.05.2018 року.
Виплату дивiдендiв, рiшення про виплату яких прийнято 26.04.2018 №110, здiйснити безпосередньо акцiонеру Публiчному акцiонерному товариству "Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" як єдиному акцiонеру, якому належить 100% статутного капiталу Товариства, в розмiрi 1230987,41 грн. в повному обсязi шляхом переказу на банкiвський рахунок з 23.05.2018 по 15.06.2018 року.