Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Вовкiв Тарас Богданович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.08.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
77503, м.Долина, Промислова, буд.3
4. Код за ЄДРПОУ
00157842
5. Міжміський код та телефон, факс
0347725310 0347725311
6. Електронна поштова адреса
trgaz@ustg.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.08.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 143 (2397) Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 14.08.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці ustg.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.08.2018 припинено повноваження Член правлiння Товариства Строгуш Iгор Iванович СС 465232
30.12.1997 Долинським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Укрспецтрансгаз" вiд 14.08.2018р. №121 "Про дострокове припинення повноважень члена правлiння Товариства" було достроково припинено
повноваження члена правлiння АТ "Укрспецтрансгаз" Строгуша Iгоря Iвановича з 16.08.2018 р. у
зв'язку з обранням першим заступником голови правлiння Товариства.
Строгуш I.I. перебував на посадi члена правлiння Товариства з 29.11.2013 р. , часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Строгуш I.I не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть нього нiкого обрано не було.
14.08.2018 обрано Перший заступник голови правлiння Строгуш Iгор Iванович СС 465232
30.12.1997 Долинським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Укрспецтрансгаз" вiд 14.08.2018р. №121 "Про обрання першого заступника голови правлiння" Строгуша Iгоря Iвановича було обрано першим заступником голови правлiння АТ "Укрспецтрансгаз"
з 17.08.2018 р.строком на 3 роки.
З 03.06.2002 р. начальник вiддiлу економiчної безпеки АТ"Укрспецтрансгаз"
З 01.01.2006 р. начальник служби економiчної безпеки АТ"Укрспецтрансгаз"
Строгуш I.I. перебував на посадi члена правлiння Товариства з 29.11.2013 р.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Строгуш I.I.не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.08.2018 обрано Член правлiння Товариства Лешко Петро Михайлович СС 479182
17.01.1998 Долинським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Укрспецтрансгаз" вiд 14.08.2018р. №121 "Про обрання членiв правлiння Товариства", Лешка Петра Михайловича було обрано членом правлiння АТ "Укрспецтрансгаз"
з 17.08.2018 р.строком на 3 роки.
З 02.07.1999 р. заступник голови правлiння-головний iнженер АТ"Укрспецтрансгаз"
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Лешко П.М. не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.08.2018 обрано Член правлiння Товариства Бучко Василь Юрiйович СС 742440
20.04.1999 Долинським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Укрспецтрансгаз" вiд 14.08.2018р. №121 "Про обрання членiв правлiння Товариства", Бучка Василя Юрiйовича було обрано членом правлiння АТ "Укрспецтрансгаз"
з 17.08.2018 р.строком на 3 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв та на даний час перебуває на посадi головного бухгалтера АТ"Укрспецтрансгаз"
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Бучко В.Ю. не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.08.2018 обрано Член правлiння Товариства Хоменець Роман Божеславович СЕ 301332
31.08.2004 Долинським РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл.
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Укрспецтрансгаз" вiд 14.08.2018р. №121 "Про обрання членiв правлiння Товариства", Хоменця Романа Божеславовича було обрано членом правлiння АТ "Укрспецтрансгаз"
з 17.08.2018 р.строком на 3 роки.
Протягом останнiх 5 рокiв та на даний час займає посаду головного юрисконсульта АТ"Укрспецтрансгаз"
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Хоменець Р.Б. не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.