Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз"
2. Код за ЄДРПОУ 00157842
3. Місцезнаходження 77503, м.Долина, Промислова, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс 0347725310 0347725311
5. Електронна поштова адреса trgaz@ustg.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації ustg.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Укрспецтрансгаз" вiд 14.08.2018р. №122 "Про обрання голови правлiння Товариства", Вовкiва Тараса Богдановича обрано головою правлiння АТ "Укрспецтрансгаз" з 17.08.2018 р. строком на 3 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду Голови правлiння АТ "Укрспецтрансгаз".
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.
Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Вовкiв Тарас Богданович
Голова Правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.08.2018
(дата)