Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння       Вовкiв Тарас Богданович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
77503, м.Долина, Промислова, буд.3
4. Код за ЄДРПОУ
00157842
5. Міжміський код та телефон, факс
0347725310 0347725311
6. Електронна поштова адреса
trgaz@ustg.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 179 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР» 25.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці ustg.com.ua в мережі Інтернет 25.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.05.2017 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Горяженко Юрiй Олексiйович
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.05.2017 №71 було припинено повноваження Глови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Горяженка Ю.О. з 25.05.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
25.05.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Тахтай Андрiй Володимирович
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.05.2017 №71 було припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Тахтая А. В. з 25.05.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
25.05.2017 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Купчак Оксана Iванiвна
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.05.2017 №71 було припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Купчак О.I. з 25.05.2017 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
25.05.2017 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Тахтай Андрiй Володимирович
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.05.2017 №71 було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Тахтая А. В. з 26.05.2017 року строком по 26.05.2020 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. З квiтня 2010 р. по теперiшнiй час - начальник управлiння внутрiшнього аудиту Публiчного Акцiонерного Товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України".
25.05.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Корчага Нiна Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.05.2017 №71 було обраноЧленом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Корчагу Н.В. з 26.05.2017 року строком по 26.05.2020 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Згоди на розкриття iнформацiї про посади не надавав.
25.05.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Шишков Олександр Валентинович
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.05.2017 №71 було обраноЧленом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Шишкова О.В. з 26.05.2017 року строком по 26.05.2020 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Згоди на розкриття iнформацiї про посади не надавав.
25.05.2017 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Пушкар Iгор Iванович
0
Зміст інформації:
Згiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 25.05.2017 №71 було обрано Членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрспецтрансгаз" Пушкаря I.I. з 26.05.2017 року строком по 26.05.2020 року. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Протягом останнiх рокiв обiймав такi посади:
- 09.2008-05.2016 Менеджер з управлiння пректною дiяльнiстю ТОВ "Iст Ван"; з 02.2010-10.2014 Фiнансовий директор ТОВ "Видавництво "Економiка" (за сумiсництвом); з 11.2014-08.2015 Генеральний директор ТОВ "Видавництво "Економiка" (за сумiсництвом); з07.2016 по теперiшнiй час Заступник керiвника служби-начальник Вiддiлу фiнансового контролю Служби фiнансового контролю ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "нафтогаз України".